مانده ام تو را به کدام صفحه روزگار بسپارم

دل نوشته هایم